Матични број: 28303629
ПИБ: 112050196

Ул. Гандијева 62/26
11070 Нови Београд

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

1. Да ли постојећи предузетници остварују право на пореске олакшице у складу са Уредбом која је у примени од 1. јануара 2020. године?
Сви постојећи предузетници који имају право на пореску олакшицу по основу времена протеклог од регистрације или старости обвезника и његове радне способности од 01. јануара 2020. користе умањење пореске основице до истека рока прописаних Уредбом.

Опширније...

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

1.Да ли се остварује право на ослобођење од пореза на пренос апсолутних права код куповине првог стана када купац на дан куповине првог стана није имао пребивалиште
уРепублици Србији?
(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00203/2020-04 од 18.5.2020. год.)

Опширније...

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

1.Пореско консолидовање
(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-197/2020-04 од 29.05.2020. год.)
Ускладу са чланом 55. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица (,,Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 80/02 − др.
закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 − др. закон, 142/14, 91/15 − аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18

Опширније...

ЈА В Н И П Р И Х О Д И

ПОРЕЗИ


1.Порески третман прихода које оствари физичко лице − држављанинСједињенихАмеричкихДржава,поосновурадног ангажовања као стручњак укључен у реализацију пројекта „Превенција и борба против корупције“, финансираног из ИПА фондова Европске уније, који привремено борави на територији Републике Србије и регистрован је као предузетник (да би се омогућио одговарајући начин плаћања за пружене експертске услуге)
(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-653/2019-04 од
13.5.2020. год.)

Опширније...

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

1.Порески третман камате коју резидентно правно лице исплаћује резиденту Народне Републике Кине
(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-513/2019-04 од
03.03.2020. год.)

Како наводите, резидентно правно лице исплаћује камату пословној банци која је порески резидент Народне Републике Кине (у даљем тексту: Банка).

Опширније...

JАВНИ ПРИХОД И ПОРЕЗИ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ


1. Када настаје обавеза по основу пореза на имовину код куповине непокретности која је део имовине правног лица − стечајног дужника над којим стечај тече од 30.05.2007. године, за коју је Привредни суд донео решење које је постало правоснажно 29.11.2019. године, а купац као ималац права својине и права коришћења на земљишту у катастру уписан 4.12.2019. године?

Опширније...

JАВНИ ПРИХОД И ПОРЕЗИ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

1. Да ли се плаћа порез на пренос апсолутних права у случају када један од сувласника неизграђеног грађевинског земљишта у приватној својини прода део свог сувласничког удела трећем лицу (лицу које није сувласник на земљишту), како би се извршила измена правоснажног решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора ,,пре почетка извођења радова, односно пре пријаве почетка извођења радова“ и ко је обвезник пореза на пренос апсолутних права у том случају: сви сувласници или сувласник који врши пренос?

Опширније...

JАВНИ ПРИХОД И ПОРЕЗИ

1. Да ли се плаћа порез на доходак грађана или се „додатно утврђује и доплаћује“ порез на пренос апсолутних права у случају разлике вредности у поступку размене непокретности?
(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00646/2019-04 од 17.11.2020. год.)

Опширније...