Матични број: 28303629
ПИБ: 112050196

Ул. Гандијева 62/26
11070 Нови Београд

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

1.Пореско консолидовање
(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-197/2020-04 од 29.05.2020. год.)
Ускладу са чланом 55. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица (,,Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 80/02 − др.
закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 − др. закон, 142/14, 91/15 − аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18


и86/19, у даљем тексту: Закон), матично правно лице и зависна правна лица, у смислу овог закона, чине групу повезаних правних лица ако међу њима постоји непосредна или посредна контрола над најмање 75% акција или удела, а повезана правна лица имају право да траже пореско консолидовање под условом да су сва повезана правна лица резиденти Републике.
Захтев за пореским консолидовањем матично правно лице подноси надлежном пореском органу најраније истеком пореског периода у коме су испуњени услови из ст. 1. и 2. овог члана, од почетка до краја тог пореског периода (члан 55. став 3. Закона).
Сагласно члану 57. Закона, једном одобрено пореско консолидовање примењује се најмање пет година, односно пореских периода, а ако се пре истека рока из става 1. овог члана измене услови из члана 55. ст. 1. и 2. овог закона, или се једно правно лице, више повезаних правних лица, или сва повезана правна лица у групи накнадно определе за појединачно опорезивање пре истека рока из става 1. овог члана, сва повезана правна лица су дужна да у пореској пријави која се подноси за порески период у коме су престали услови за пореско консолидовање утврде и сразмерно плате разлику на име пореске привилегије коју су искористили. Уконкретном случају, матично правно лице (резидент Републике) који има 100% учешћа у капиталу (резидентног) зависног правног лица, поднеће захтев (у току 2020. године) надлежном пореском органу за пореским консолидовањем, у складу са чланом
55.став 3. Закона. Како даље наводите у поднетом допису, обвезник има намеру да у 2020. години оснује ново зависно правно лице, па се, с тим у вези, поставља питање да ли би оснивања новог зависног правног лица (од стране матичног правног лица) у току трајања пореског консолидовања имало за последицу престанак пореског консолидовања у смислу члана 57. Закона.
Имајући у виду наведено, када матично правно лице
утоку трајања пореског консолидовања оснује ново зависно правно лице (са 100% удела у капиталу), при чему је и даље 100% власник капитала зависног друштва са којим се налази у пореском консолидовању, сматрамо да се, уколико не поднесе захтев надлежном пореском органу за укључивањем тог новооснованог зависног друштва у (већ започето) пореско консолидовање, не мењају услови из чл. 55. и 57. Закона, па, с тим у вези, група којој је одобрено пореско консолидовање не губи право на наставак истог (пореског консолидовања).
2.Утврђивање расхода амортизације сталних средстава:
−у случају када обвезник након доношења одлуке о расходовању сталног средства врши демонтажу (тог) сталног средства, процену да ли његови делови садрже опасни отпад или материјале који се могу користити за рециклажу или као секундарне сировине, након чега се приступа издвајању и разврставању отпада, у складу са прописима којима се уређује отпад;
−у случају када обвезник врши замену делова основних средстава (који се, у неким случајевима, посебно амортизују), па се, с тим у вези, поставља питање да ли се новоуграђени делови основних средстава сматрају извршеним накнадним улагањем (Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-138/2020-04 од 18.05.2020. год.)
Чланом 10б став l. Закона о порезу на добит правних лица (,,Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 80/02 − др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 − др. закон, 142/14, 91/15 − аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19, у даљем тексту: Закон) прописано је да се амортизација сталних средстава признаје као расход у износу и на начин утврђен овим законом.
На основу члана 10б став 9. Закона, министар финансија донео је Правилник о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе (,,Службени гласник РС“, бр. 93/19, у даљем тексту: Правилник), којим се уређују начин разврставања сталних средстава по групама, врсте нематеријалних средстава и начин утврђивања амортизације сталних средстава за пореске сврхе,
ачије се одредбе примењују на стална средства стечена почев од 1. јануара 2019. године, односно почев од првог дана пореског периода који почиње у 2019. години.
Сходно члану 3. став 1. Правилника, пореска амортизација сталних средстава утврђује се применом пропорционалне методе за свако стално средство посебно, на начин прописан овим правилником.
Сагласно члану 3. став 2. Правилника, набавна вредност сталног средства за сврху обрачуна пореске амортизације (у даљем тексту: набавна вредност) представља вредност по којој је средство први пут признато у пословним књигама у складу са прописима о рачуноводству и МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП (у даљем тексту: прописи о рачуноводству).
Према члану 3. став 3. Правилника, набавна вредност не може се мењати током трајања обрачуна пореске амортизације, осим у случају накнадних улагања која се у складу са прописима орачуноводству укључују у набавну вредност сталног средства (у даљем тексту: накнадна улагања).
Укупан износ амортизације утврђене за свако стално средство посебно, признаје се највише до износа набавне вредности сваког сталног средства посебно, увећане за евентуална накнадна улагања (члан 3. став 5. Правилника).
Обрачун пореске амортизације започиње и престаје истовремено са обрачуном рачуноводствене амортизације (члан 3. став 6. Правилника).
Услучајукада је у пореском периоду стално средство отуђено, односно уништено као расход у том пореском периоду признаје се износ позитивне разлике између неотписане пореске и неотписане рачуноводствене вредности тог средства која се утврђује у пореском периоду у којем је дошло до престанка обрачуна амортизације, при чему се тако утврђена разлика умањује за расход обезвређења који се признаје у истом пореском периоду у складу са Законом (члан 3. став 7. Правилника).
Усмислу члана 8. став 1. Правилника о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе (,,Службени гласник РС“, бр. 8/19), за стална средства која су у складу са Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе (,,Службени гласник РС“, бр. 116/04 и 99/10) разврстана у неку од амортизационих група од II до V, а на којима су почев од 1. јануара 2019. године извршена накнадна улагања у износу већем од 10% износа неотписане рачуноводствене вредности тог средства, обрачун амортизације врши се према одредбама члана 10б Закона.
I У конкретном случају, обвезник након доношења одлуке
орасходовању сталног средства врши, како наводите у поднетом захтеву, демонтажу (тог) сталног средства, процену да ли његови делови садрже опасни отпад или материјале који се могу користити за рециклажу или као секундарне сировине, након чега се приступа издвајању и разврставању отпада, у складу са прописима којима се уређује отпад.
Имајући у виду наведене одребе Правилника, у случају када је на основу одлуке о расходовању сталног средства, а у складу са прописима о рачуноводству, престао обрачун рачуноводствене амортизације, у том моменту престаје признавање расхода амортизације за пореске сврхе, у складу са чланом 3. став 6. Правилника. Међутим, у пореском периоду у ком обвезник врши демонтажу расходованог сталног средства, услед чега стално средство (како наводите у поднетом допису) губи идентитет у техничко-технолошком и физичком облику, сматрамо да је у том пореском периоду дошло до уништења сталног средства па се, с тим
увези, у истом пореском периоду признаје позитивна разлика између неотписане пореске и неотписане рачуноводствене вредности тог средства која је утврђена у пореском периоду у којем је дошло до престанка обрачуна амортизације за пореске сврхе.
IIОбвезник врши замену делова основних средстава (који се, у неким случајевима, посебно амортизују), па се, с тим у вези поставља питање да ли се новоуграђени делови основних средстава сматрају извршеним накнадним улагањем.
Имајући у виду одредбе Правилника, набавна вредност сталногсредствазасврхуобрачунапорескеамортизацијепредставља вредностпокојојјесредствопрвипутпризнатоупословнимкњигама, при чему се иста (током трајања обрачуна пореске амортизације) може мењати у случају извршених накнадних улагања која се сагласно прописима о рачуноводству укључују у набавну вредност сталног средства. Према томе, уколико се вредност новоуграђеног дела основног средства може сматрати накнадним улагањем у складу са прописима о рачуноводству, сматрамо да се за износ те вредности, који се утврђује сходно прописима о рачуноводству, повећава основица за обрачун пореске амортизације, и то за цео порески пориод у коме су накнадна улагања завршена.
Када обвезник (у пореском периоду) на основном средству које је, у складу са Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе, разврстано у неку од амортизационих група од II до V, изврши накнадна улагања у износу већем од 10% износа неотписане рачуноводствене вредности тог средства на први дан пореског периода у ком је предметно накнадно улагање завршено, у том случају обрачун амортизације врши се према одредбама члана 10б Закона и Правилника.