Матични број: 28303629
ПИБ: 112050196

Ул. Гандијева 62/26
11070 Нови Београд

ПОРЕЗИ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

1.Остваривање права на ослобођење од пореза на регистровано оружје, за оружје које је додељено као награда од Војне поште Брчко
(Мишљење Министарства финансија, бр. 07-00-00118/2020-04 од
18.5.2020. год.)

Према одредби члана 21. став 1. Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара (,,Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 140/14, 109/15, 112/15, 105/116, 119/17, 104/18, 86/19 и 90/19, у даљем тексту: Закон), порез на регистровано оружје плаћа се за сваку календарску годину, на регистровано оружје утврђено овим законом, и то на:
1)аутоматску пушку;
2)полуаутоматску пушку;
3)оружје за личну безбедност категорије Б.
Одредбом члана 21. став 2. Закона прописано је да регистровано оружје, у смислу става 1. овог члана, јесте оружје за које је надлежни орган издао исправу (оружни лист, односно дозволу
исл.) за држање, или за држање и ношење оружја, или за ношење оружја у складу са законом којим се уређују оружје и муниција, односно исправу у складу са законом који је важио до дана почетка примене закона којим се уређују оружје и муниција чија важност није престала.
Према одредби члана 25. став 1. тачка 4) Закона, порез на регистровано оружје не плаћа се на оружје које је обвезник добио на поклон као награду или приликом одласка у пензију, од Војске Србије, односно војске држава чији је правни следбеник Република Србија, или од органа надлежног за унутрашње послове Републике Србије, односно органа надлежног за унутрашње послове државе чији је правни следбеник Република Србија, а највише на једно од добијених регистрованих оружја за које је прописана најнижа висина пореза.
Према одредби члана 43. став 1. Закона о пореском поступку
ипореској администрацији (,,Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 − исправка, 23/03 − исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 − др. закон, 62/06 − др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 − др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 − исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 − аутентично тумачење, 112/115, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 и 86/19, у
даљем тексту: ЗПППА), чињенице у пореском поступку утврђују се на основу доказа.
Упореском поступку терет доказа сноси порески обвезник − за чињенице од утицаја на смањење или укидање пореза (члан 51. став 1. тачка 2) ЗПППА).
Према томе, на регистровано оружје које је предмет опорезивања порезом на регистровано оружје порески обвезник може остварити ослобођење само када за то постоји законски основ. С тим у вези, ако је порески обвезник − физичко лице једно регистровано оружје добило на поклон као награду или приликом одласка у пензију, пореско ослобођење за то оружје може остварити под условом да је то оружје добило од:
−Војске Србије, односно војске држава чији је правни следбеник Република Србија, или од
−органа надлежног за унутрашње послове Републике Србије, односно органа надлежног за унутрашње послове државе чији је правни следбеник Република Србија.
Терет доказивања постојања основа за пореско ослобођење је на пореском обвезнику.
Напомињемо да у сваком конкретном случају порески орган утврђује чињенично стање од утицаја на остваривање права на пореско ослобођење од пореза на регистровано оружје (на основу одговарајућег доказа о лицу од кога је оружје стечено, основу стицања, броју стечених оружја ... ).