Матични број: 28303629
ПИБ: 112050196

Ул. Гандијева 62/26
11070 Нови Београд

JАВНИ ПРИХОД И ПОРЕЗИ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ


1. Када настаје обавеза по основу пореза на имовину код куповине непокретности која је део имовине правног лица − стечајног дужника над којим стечај тече од 30.05.2007. године, за коју је Привредни суд донео решење које је постало правоснажно 29.11.2019. године, а купац као ималац права својине и права коришћења на земљишту у катастру уписан 4.12.2019. године?

Опширније...

JАВНИ ПРИХОД И ПОРЕЗИ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

1. Да ли се плаћа порез на пренос апсолутних права у случају када један од сувласника неизграђеног грађевинског земљишта у приватној својини прода део свог сувласничког удела трећем лицу (лицу које није сувласник на земљишту), како би се извршила измена правоснажног решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора ,,пре почетка извођења радова, односно пре пријаве почетка извођења радова“ и ко је обвезник пореза на пренос апсолутних права у том случају: сви сувласници или сувласник који врши пренос?

Опширније...