Матични број: 28303629
ПИБ: 112050196

Ул. Гандијева 62/26
11070 Нови Београд

СТАТУТ КОМОРЕ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА

Б е о г р а д
Фебруар 2020. године

САДРЖАЈ:

Назив и подручје деловања  3
Седиште и заступање  3
Подружнице  4
ЦИЉЕВИ  4
ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА  4
ДЕЛАТНОСТ 4
ЧЛАНОВИ КОМОРЕ 5
Категорије чланства 5
Редовни чланови 5
Почасни Чланови 6
Права и дужности чланова 6
Чланарине и члански доприноси 7
Престанак чланства 7
Регистар чланова и заштита личиних података 8
УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 8
Управљање и начела рада 8
Управљање и електронска комуникација 9
СКУПШТИНА КОМОРЕ 9
Састав скупштине коморе 9
Надлежности Скуштине коморе 10
Седнице Скуштине коморе 10
Доношење одлука на Скуштини коморе 11
Председник коморе 11
Извшрни директор коморе 11
ИМОВИНА И НАЧИН СТИЦАЊА ИМОВИНЕ 12
ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА 12
НАЧИНИ РЕШАВАЊА СПОРОВА И СУКОБА ИНТЕРЕСА 13
Решавање спорова 13
Решавање сукоба интереса 13
ПРЕСТАНАК КОМОРЕ 13
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 14
Измене, допуне и тумачење Статута 14
Ступање на снагу 14

 

 

У складу са чланом 12. Закона о удружењима (Службени гласник РС бр. 51/2009) Скупштина коморе пореских обвезника , одржана дана 12. фебруара 2020. у Београду, доноси:

 

С Т А Т У Т

 

Члан 1.

(1) Овим Статутом уређују се питања назива, седишта, циљева, делатности, начина управљања, унутрашње организације, одговорности, надзора, имовине као и друга питања значајна за рад Коморе пореских обвезника (У даљњем тексту: Комора).
(2) Комора је невладино и непрофитно удружење грађана.
(3) Комора има правну способност.

 

Назив и подручје деловања

Члан 2.

(1) Назив Коморе гласи: Комора пореских обвезника.
(2) Скраћени назив који ће се користити на српском језику је КПО.
(3) Уз назив на српском језику Комора ће у правном промету користити и назив на енглеском језику, који гласи: taxpayers' chamber.
(4) Скраћени назив који ће се користити на енглеском језику је TC.
(5) Комора делује на подручју Републике Србије и подстицаће сарадњу с другим удружењима и институцијама које деле сродне циљеве, из регије и осталих земаља.

 

Седиште и заступање

Члан 3.

(1) Седиште Коморе је у Београду.
(2) Одлуку о промени адресе седишта доноси Скупштина коморе.
(3) Комору у правном промету самостално и појединачно заступају председник коморе и извршни директор коморе.
(4) Скупштина коморе може овластити и друге особе за заступање Коморе.

Подружнице

Члан 4.

(1) Комора може оснивати подружнице.
(2) Одлуку о оснивању подружнице доноси Скупштина коморе.
(3) Подружнице нису правна лица.


ЦИЉЕВИ

Члан 5.

(1) Циљеви Коморе су:
1. Мањи државни апарат.
2. Нижи порези.
3. Транспарентност трошења новца пореских обвезника.
4. Ефикасније трошење новца пореских обвезника.
5. Заступање пореских обвезника.
6. Помањаге пореским обвезницима у циљу остваривања људских права.
7. Помагање младим, незапосленим и маргинализованим друштвеним групама у циљу
њиховог оспособљавања за бољи положај у друштву.


ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА

Члан 6.

Област остваривања циљева су: јавне финансије, пореско право и људска права.


ДЕЛАТНОСТ

Члан 7.

(1) Комора обавља следеће делатности:
1. Организовање конференција, семинара, радионица, предавања и курсева.
2. Спровођење едукације те стручно усавршавање чланова и других појединаца.
3. Осмишљавање предлога, политика и кампања у циљу смањења јавне потрошње и државног апарата.
4. Осмишљавање предлога, политика и кампања у циљу смањења пореског оптерећења пореских обвезника.
5. Стимулисање транспарентности у домену јавних финанција.
6. Стимулисање рационализације прихода и расхода државног буџета.
7. Спровођење научног, стручног и истраживачког рада.
8. Заступање интереса и права пореских обвезника у Републици Србији.

(2) Комора сагласно циљевима делује на подручју демократско-политичке културе, међународне сарадње као и образовања, науке и истраживања.


ЧЛАНОВИ КОМОРЕ

Категорије чланства

Члан 8.

Чланство у Комори је добровољно, а подељено је у следеће категорије:
1. Редовни чланови и
2. Почасни чланови.


Редовни чланови

Члан 9.

(1) Редовни члан може постати свако физичко лице или правно лице која прихвата одредбе овог Статута, а својим личним радом доприноси или може допринети остваривању циљева Коморе.
(2) Физичка лица или правна лица која желе постати редовни члан Коморе подноси молбу за чланство (приступницу) Скупштини коморе.
(3) Приступница из става 3. овог члана подноси се у електронском или другом одговарајућем облику, а садржи најмање:
- податке о члану које је Комора дужна прикупљати сагласно закону и
- добровољну изјаву којом се кандидат за чланство обавезује на учешће у раду Коморе те поштовање одредби њеног Статута и других аката, као и органа Коморе.
(5) Коначну одлуку о примању нових чланова у редовно чланство доноси Скупштина коморе и о њој се обавештава кандидат за редовно чланство.
(6) Редовним чланом Коморе постаје се по одлуци Скупштине коморе из става 5. овог члана након плаћања чланарине одређене за годину у којој је поднесена приступница за чланство. Чланарина се може уплатити одмах у целости или у 12 једнаких месечних рата.
(7) Кандидатима за чланство чији је упис у регистар чланова Скупштина коморе одбила, Комора је дужна вратити износ уплаћен на име чланарине из става 6. овог члана у року 8 дана од дана доношења одлуке Скупштине коморе о одбијању.
(8) Скупштина коморе може правилником ближе прописати критеријуме и поступак избора нових редовних чланова.


Почасни чланови

Члан 10.

(1) Скупштина коморе именује почасне чланове Коморе.
(2) Почасним чланом може постати свако физичко и правна лице која ужива углед у друштву, а која је својим деловањем знатно допринела остваривању циљева и унапрјеђењу рада Коморе или чије би учлањење знатно допринело угледу Коморе.
(3) Скупштина коморе може правилником ближе прописати поступак и критеријуме учлањивања почасних чланова.


Права и дужности чланова

Члан 11.

(1) Права и дужности свих чланова Коморе су да:
1. буду обавештени о деловању Коморе,
2. учествују у активностима које приређује Комора,
3. предлажу идеје у циљу пропагирања делатности Коморе,
4. дају предлоге одлука и подстичу рад Коморе;
5. присуствују раду Скупштине,
6. својим деловањем штите углед, част и имовину Коморе и
7. поштују Статут Коморе, те друге акте и одлуке органа Коморе .

(2) Право и дужност да доносе одлуке у Скупштини те да усмеравају рад Коморе имају искључиво редовни чланови Коморе посредством оснивача у Скупштини коморе.

(3) Почасни чланови ослобођени су плаћања чланарине и других чланских доприноса.


Чланарине и члански доприноси

Члан 12.

(1) О чланарини и другим чланским доприносима, њиховој висини и начину плаћања те поседицама у случају њиховог неплаћња одлучује Скупштина коморе сагласно интересима Коморе и овом Статуту.
(2) Редовни чланови који нису најмање осам дана пре дана одржавања Скупштине подмирили све своје обвезе у виду чланарине и чланских доприноса за текућу годину у којој се одржава Скупштина немају право гласа у Скупштини, посредством оснивача у Скупштини коморе.
(3) Изузето, Скупштина коморе може ослободити појединог члана, више њих или одређену групу чланова од обавезе плаћања чланарине и чланских доприноса, ако то доприноси развоју Коморе и остварењу њених циљева. При том се као критеријум првенствено могу узети социјално и материјално стање члана те лични допринос члана раду Коморе.


Престанак чланства

Члан 13.

(1) Чланство у Комори престаје:
1. Смрћу или престанком постојања члана,
2. писменом изјавом члана о иступању из чланства,
3. искључењем због неиспуњавања обавеза према Комори,
4. искључењем због неплаћања чланарине и чланских доприноса,
5. искључењем због намерног или крајње непажљивог поступања члана супротно одредбама овог Статута, других општих аката или одлука органа Коморе и/или наношења штете угледу и делатности Коморе, уз немогућност поновног учлањења.

(2) У случајевима из става 1. тачака 3., 4. и 5. коначну одлуку о искључењу члана доноси Скупштина коморе.


Регистар чланова и заштита личних података

Члан 14.

(1) Регистар чланова Коморе води се у електронском облику на одговарајући начин и у складу са законом.
(2) Регистар чланова Коморе води једно или више лица, које за то именује Скупштина коморе и који за свој рад одговарају Скупштини коморе.
(3) Скупштина коморе може посебном одлуком одредити који ће се подаци и на који начин прикупљати и обрађивати у регистру, сагласно закону.
(4) Подаци који се прикупљају у регистру смеју се дати на увид само члановима Коморе и надлежним органима Коморе, на њихов захтев, а сагласно закону, овом Статуту и одлуци Скупштине коморе из става 3. овог члана.
(5) Лица која воде регистар, чланови Скупштине коморе те остали чланови Коморе, у сврху заштите личних података и приватности чланова те угледа Коморе, неће, осим у случају из става 4. овог члана, откривати податке из регистра нити давати било какве информације које се односе на регистар чланова или су на други начин повезане с питањима чланства без посебног пристанка члана или друге особе на коју се такве информације односе и Председника коморе.
(6) Поступање супротно ставу 5. овог члана сматра се тешком повредом одредаба овог Статута која штети угледу Коморе.


УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Управљање и начела рада

Члан 15.

(1) Комором управљају оснивачи у Скупштини коморе. Скупштина коморе може формирати органе Коморе на које може пренети део својх овлашћења.
(2) Одлуку о формирању органа коморе ( одбора, комисија и других радних тела Коморе) доноси Скупштина коморе по потреби.
(3) Рад у Комори темељи се на заједничком одлучивању и самосталној одговорности те равноправности оснивача и чланова у остваривању њихових права и дужности.
(4) Комора може са својим члановима и другим особама склопити уговор о раду, делу или други одговарајући уговор на основу којег те особе примају накнаду за рад који обављају за Комору, сагласно закону и овом Статуту.
(5) Одлуку о склапању уговора из става 4. овог члана доноси Скупштина коморе.
(6) Рад Коморе и њених органа је јаван. Јавност се остварује правовременим извештавањем чланства о раду Коморе, појединим одлукама њених органа, значајним догађајима, писаним обавештењима, путем интернет странице Коморе, електронским путем, на посебним скуповима или на други прикладан начин.


Управљање и електронска комуникација

Члан 16.

(1) Комором управља Скупштина коморе.
(2) Скупштина Коморе може доносити одлуке на седници која се одржава телефоном, електронском комуникацијом или путем других за то подобних техничких средстава при чему свим члановима мора на прикладан начин бити омогућено да расправља о питањима везаним уз одлуку која се тако доноси.
(3) Сматра се да је присутна већина чланова Скупштине коморе потребна за доношење правоваљаних одлука на начин из става 2. овог члана уколико су сви чланови Скупштине коморе правовремено обавештени о времену и датуму доношења одлуке на начин из става 2. овог члана или је такво доношење одлука уобичајено у пословању Скупштине коморе.


СКУПШТИНА КОМОРЕ

Састав Скупштине

Члан 17.

(1) Скупштина коморе је највише тело управљања.
(2) Скупштину чине оснивачи Коморе.
(3) Скупштина може свој рад додатно уредити Пословником о раду или другим одговарајућим опшим актом.
Надлежност Скупштине коморе
Члан 18.
Скупштина коморе:
1. доноси и мења Статут,
2. доноси и мења опше акте Коморе,
3. бира и разрешава Председника коморе,
4. бира и разрешава Извршног директора коморе,
5. надзире рад и материјално-финансијско пословање Коморе,
6. усваја финансијске извештаје и извештаје о раду, одлучује о организационим и статусним променама и престанку Коморе,
7. именује почасне чланове Коморе и
8. доноси све одлуке у вези с радом Коморе.


Седнице Скупштине коморе

Члан 19.

(1) Седнице Скупштине одржавају се према потреби, а најмање једном годишње.
(2) Седницу Скупштине сазива Председник коморе.
(3) Председник коморе мора сазвати седницу Скупштине у року 30 дана од дана када је то предложио један или више чланова Скупшине коморе.
(4) Председник коморе је дужан позиве за седницу или обавештење о одржавању седнице Скупштине коморе електронским путем да достави члановима Скупштине најмање седам дана пре заседања.
(5) Ако Председник коморе не сазове Седницу у року из става 3. овог члана, већина од чланова Скуштине коморе може самостално сазвати седницу Скупштине при чему позив на седницу или обавештење о одржавању седнице из става 4. овог члана мора садржавати предлог дневног реда, те дан и место одржавања седнице односно податке о начину одржавања седнице електронским путем.
(6) Изузетно, седницу Скупштине може сазвати један од чланова Скупштине у случају:
- трајне спречености или недоступности већине чланова Скупштине коморе,
-одбијања чланова Скупштине да по истеку мандата сазову седницу Скупштине,
- поступања Скупштине коморе противно закону или Статуту,
- спречавања настанка знатније штете за Комору.
(7) Седницама Скупштине председава председник, а у његовој одсутности лице коју за то овласти Скупштина.


Доношење одлука на Скупштини коморе

Члан 20.

(1) Скупштина доноси одлуке натполовичном већином гласова на седници од присутних, осим ако није другачије одређено овим Статутом.
(2) Одлуке Скупштине правоваљане су ако је на седници присутна најмање половина свих чланова Скупштине, осим ако није другачије одређено овим Статутом.
(3) У случају да на седници није присутан довољан број чланова Скупштине за доношење правоваљаних одлука, седница Скупштине одлаже се за седам дана. Након протека тог рока, независно од броја присутних чланова, Скупштина започиње с радом, а одлуке донесене натполовичном већином присутних чланова се сматрају правоваљанима.
(4) Гласање у Скупштини је по правилу јавно. Одлуку о спровођењу тајног гласања доноси Скупштина на захтев било којег члана Скупштине.
(5) Одлуке Скупштине евидентирају се на одговарајући начин у електронском облику.


Председник коморе

Члан 21.

(1) Председник коморе је председник Скупштине коморе. Он организује и усмерава рад Скупштине коморе у складу са овим Сатутом.


Извршни директор коморе

Члан 22.

(1) Извршни директор је члан Скуштине коморе и главни извршни службеник Коморе.
(2) Извршни директор заступа и представља Комору, те одговара за законитост рада Коморе.
(3) Извршни директор одговара самостално за свој рад Скупштини коморе.


ИМОВИНА И НАЧИН СТИЦАЊА ИМОВИНЕ

Члан 23.

(1) Имовину Коморе чине:
1. новчана средства,
2. покретне ствари,
3. некретнине и
4. друга имовинска права.

(2) Комора остварује приходе и стиче имовину из:
1. чланарине и других чланских доприноса,
2. поклона, прилога те осталих добровољних давања,
3. издавања публикација и других штампаних материјала,
4. као и из других законом допуштених извора.

(3) Остварени приходи Коморе могу се користити само за остваривање циљева и обављање делатности одређених Статутом Коморе.
(4) Имовином Коморе управља Скупштина коморе.

Члан 24.

Финансијска година Коморе почиње 1. јануара, а завршава 31. децембра исте године.


ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА

Члан 25.

Удружење Комора Пореских обезника има печат округлог облика на којем је у горњој половини уз ивицу печата у полу-кругу написано: КОМОРА ПОРСКИХ ОБВЕЗНИКА БЕОГРАД, а у доњој половини написано: TAXPAYERS CHAMBER BELGRADE, док је у средини великим словима написано: КОМОРА ПОРСКИХ ОБВЕЗНИКА.


РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И СУКОБА ИНТЕРЕСА

Решавање спорова

Члан 26.

(1) Све спорове у вези с Комором, одлукама, надлежности и поступањем органа и чланова које се односе на рад, организацију и имовину Коморе, као и друге спорове који могу настати из овог Статута чланови и органи Коморе ће настојати решити преговорима.
(2) Уколико преговори из става 1. овог члана не успеју, чланови и органи Коморе ће спорове настојати решити мирењем.
(3) Ако спор није решен нити након спроведеног поступка мирења, спор ће се решити пред арбитражним судом.
(4) Ако супротстављене стране у спору нису споразумно одабрале медијатора за спровођење поступка мирења из става 2. овог члана или арбитражни суд за спровођење поступка арбитраже из става 3. овог чланка, медијатора односно арбитражни суд ће именовати Скупштина на првој следећој седници након настанка спора.


Решавање сукоба интереса

Члан 27.

(1) Приликом доношења одлука у органима Коморе, чланови су дужни интересе Коморе да ставе изнад својих приватних интереса.
(2) Члан Скупштине или органа Скуштине које доноси одлуку на основу које би он за себе или чланове своје ближе породице у смислу Закона о спречавању сукоба интереса могао остварити одређену имовинску корист или друге правне или економске добитке изузима се из гласања о предметној одлуци и не сабира се у кворум потребан за доношење одлуке, али задржава право изјашњења и расправљања о одлуци.


ПРЕСТАНАК КОМОРЕ

Члан 28.

(1) Коморе престаје одлуком Скупштине или из разлога прописаних законом.
(2) Одлуку о престанку деловања Коморе доноси Скупштина 3/4 већином гласова свих чланова Скупштине.
(3) Одлуком о престанку деловања Коморе одлучиће се и о подели преостале имовине Коморе.
(4) Ликвидатора Коморе именује и опозива Скупштина.
(5) Ликвидатор заступа Комору у поступку ликвидације те се отварањем ликвидацијског поступка уписује у регистар, као особа овлаштена за заступање Коморе до окончања поступка ликвидације и брисања Коморе из регистра.


ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Измене, допуне и тумачење Статута

Члан 29.

(1) Статут Коморе доноси Скупштина коморе већином гласова свих чланова Скупштине коморе.
(2) За тумачење одредби Статута надлежна је Скупштина коморе.
(3) За тумачење других аката Коморе надлежан је орган које их је донео.

Ступање на снагу

Члан 30.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењује се од дана уписа у законом прописани Регистар Републике Србије.

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ
КОМОРЕ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА
У Београду,
12. фебруара 2020. године
_________________
Александар Палија