Матични број: 28303629
ПИБ: 112050196

Ул. Гандијева 62/26
11070 Нови Београд

П Р И С Т У П Н И Ц А за пензионере, незапослене или суденте

 

Адреса становања

0/5

 

Након што сам упознат/а са Обавештењем о обради података о личности од стране Коморе пореских обвезника, као Руковаоца података, у складу са одредбом члана 10. Закона о заштити података о личности својом слободном вољом изјављујем да дајем пристанак да Комора пореских обвезника, као Руковалац података, може да прикупља и даље обрађује моје податке о личности на начин и под условима утврђеним тач. 1 Обавештења о обради података о личности, што потврђујем штиклирањем овог поља. (*)

Попуњавањем ове приступнице потврђујем да су у њој изнесени подаци тачни, те се обавезујем да прихватам све одредбе Статута и друхих аката Коморе пореских обвезника у целости.