Матични број: 28303629
ПИБ: 112050196

Ул. Гандијева 62/26
11070 Нови Београд

Правилници

Правилник о условима и начину остваривања права на порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност

Изабери


Правилник о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене

Изабери


Правилник о условима, критеријумима и елементима за опорезовање прихода по основу признања угоститељских услуга

Изабери


Правилник о условима о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим допроносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника

Изабери


Правилник о условима о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу

Изабери


Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности

Изабери