Матични број: 28303629
ПИБ: 112050196

Ул. Гандијева 62/26
11070 Нови Београд

Закони

Закон о девизном пословању

Изабери


Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу

Изабери


Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања

Изабери


Закон о буџетском систему

Изабери


Закон о инспекцијском надзору

Изабери


Закон о пореском поступку и пореској администрацији

Изабери


Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима

Изабери


Закон о порезу на доходак грађана

Изабери


Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара

Изабери


Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање

Изабери


Закон о порезима на имовину

Изабери


Закон о републичким административним таксама

Изабери


Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга

Изабери


Закон о акцизама

Изабери


Закон о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање

Изабери


Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Изабери


Закон о порезу на добит правних лица

Изабери


Закон о порезу на премије неживотних осигурања

Изабери


Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору

Изабери


Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији

Изабери